top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

1. Identificatie van de verkoper

ATELIER ALDO

Ovide Decrolylaan 76, 9600 Ronse (België)
BE 0718.945.093


Telefoon: +32473214234
E-mail : info@atelier-aldo.com

2. Algemeenheden en definities

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via internet) door Atelier Aldo aan eindgebruikers.

Atelier kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden.

De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naargelang de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen

3. Totstandkoming verkoop op afstand

Om een product online te te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelkarretje. Vervolgens vult hij zijn klantgegevens in, kiest hij de leveringswijze en kiest hij de betalingswijze. Om de bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte de knop met als bijschrift ‘Betalen’ in te drukken en de betaling uit te voeren.

De catalogus met producten en hun omschrijving die op de website van Atelier Aldo terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelling te plaatsen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten.

Atelier Aldo behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan Atelier Aldo weigeren uit te voeren.

Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die Atelier Aldo besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.

In geval van overmacht kan Atelier Aldo haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

4. Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur.

Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. Artikelen en aanbiedingen

De foto's van de artikelen zijn niet contractueel en kunnen lichte afwijkingen met de realiteit vertonen (kleur, afmetingen, ...), we nodigen de klant uit om zich te wenden tot de beschrijving van het artikel om kennis te nemen van de eigenschappen van het artikel. De presentaties van de artikelen worden met de grootste zorg op onze website gepubliceerd. Mocht, desondanks de geleverde inspanningen, de presentaties van de artikelen toch fouten of onvolledigheden bevatten, dan wijst Atelier Aldo elke verantwoordelijkheid af.

De voorraden worden dagelijks automatisch aangepast. Het kan gebeuren dat, ondanks de door Atelier Aldo genomen maatregelen om een zo correct mogelijk voorraadweergave weer te kunnen geven, het aantal bestelde artikelen hoger is dan de beschikbare voorraad.

Indien een product niet (voldoende) beschikbaar is, dan zal Atelier Aldo de klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail.

6. Prijzen

Onze prijzen zijn btw, recupelbijdrage en andere taksen en bijdragen inbegrepen. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Als een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling. Een standaardlevering of -verzending is gratis vanaf €50,00. Voor de verzending van bestellingen voor een bedrag lager dan €50,00 wordenverzendkosten aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

7.Aansprakelijkheid

Er is geen enkele aansprakelijkheid voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met bon(s). Met uitzondering van gevallen van opzet of grove schuld is er geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarde gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de bon(s).

Slotbepaling

Door gebruik te maken van de bon(s) stemt de klant in met deze algemene voorwaarden. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

​​

bottom of page